भारताने अध्यक्षीय शासन पद्धती असावी याचे समर्थन Support that India should have a presidential system of governance

भारताने अध्यक्षीय शासन पद्धती असावी याचे समर्थन | Support that India should have a presidential system of governance

भारताने अध्यक्षीय शासन पद्धती असावी याचे समर्थन Support that India should have a presidential system of governance. १९५० पासून संसदीय शासनपद्धती सुरू झाल्यापासून ज्या उणीवा/दोष स्पष्ट झाले त्यावरून भारतासाठी अध्यक्षीय पद्धती जास्त उपयुक्त ठरेल असे काही राजकीय अभ्यासकाना वाटते. या समर्थकाकडून अध्यक्षीयपद्धती स्विकारावी यासाठी केला जाणारा युक्तीवाद पुढीलप्रमाणे- १) अध्यक्षीय पद्धती भारताच्या प्राचीन राजेशाहीशी सुसंगत …

भारताने अध्यक्षीय शासन पद्धती असावी याचे समर्थन | Support that India should have a presidential system of governance Read More »